Przetargi

Przełącz wpis
13.06.2018

Zapytanie ofertowe na promocję projektu za pomocą strony internetowej

Presa

Data publikacji: 13.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego- załącznik nr 1): marcin.pawlowski@klarglass.pl, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową (oryginał wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego- załącznik nr 1) na adres ul. Fabryczna 4; 62-010 Pobiedziska (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.pawlowski@klarglass.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Pawłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

887 445 011

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zapytania ofertowego obejmuje swoim zakresem koszt kwalifikowany prac rozwojowych projektu (koszt operacyjny) dotyczący zakupu usługi promocji projektu za pomocą rozbudowania strony internetowej.

Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym („Zapytanie Ofertowe”) jest dedykowany na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach projektu pt.: „Przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnej usługi wytworzenia wysokojakościowych i zindywidualizowanych opakowań szklanych w KLAR GLASS Sp. z o. o.”.

Postępowanie ofertowe – konkurs. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Pobiedziska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 pt. „Przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnej usługi wytworzenia wysokojakościowych i zindywidualizowanych opakowań szklanych w KLAR GLASS Sp. z o. o.” zapraszamy do przedstawienia oferty na następujący przedmiot zamówienia:

– promocja projektu za pomocą strony internetowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa niezbędna do zakupienia w ramach prac rozwojowych projektu (koszty operacyjne) dotycząca promocji projektu za pomocą strony internetowej dzięki czemu promowana będzie nowa innowacyjna usługa. Dzięki zakupionej usłudze informatycznej związanych z promocją za pomocą strony internetowej każdy klient będzie mógł zasięgnąć informacji o produktach i usługach, a następnie będzie mógł bezpośrednio skontaktować się z działem sprzedaży, jakości, czy informacją Spółki.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. Stworzenie nowej podstrony zawierającej informacje nt. innowacyjnej grupy produktów (związanych z projektem UE), zgodnie z istniejącym stylem graficznym.

2. Dodanie odnośników w interfejsie, prowadzących do podstrony, zgodnie z istniejącym stylem graficznym.

3. Dodanie odnośnika informującego o nowo dodanej treści, widocznego na każdej podstronie, zgodnie z istniejącą stylistyką.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje nabywania przedmiotów dodatkowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – nie później niż do 25.06.2018.

Załączniki

Formularz ofertowy – (załącznik nr 1)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia,
  • złożyli ofertę na realizację niniejszego zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 25.06.2018 r.

W postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

1) Umowa z wykonawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego ogłoszenia oraz przedstawioną ofertę.

2) Wprowadzanie zmian do Umowy z wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:

a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;

c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o czas jej występowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Obligatoryjnie złożona oferta powinna zostać przesłana do zamawiającego na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Właściwie wypełniony formularz ofertowy powinien zawierać m.in.:

1) Pieczątkę firmową oferenta/ Nazwa i adres Oferenta,

2) Dane oferenta m.in. NIP/REGON, tel., e-mail,

3) Termin ważności oferty,

4) Data i podpis oferenta,

5) Cenę wykonania przedmiotu zamówienia netto oraz brutto (kryterium punktowane); ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej www.nbp.pl.,

6) Termin realizacji przedmiotu zamówienia,

7) Wskazanie osoby uprawnionej do kontaktów z Zamawiającym,

8) Wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego jest jednoznaczne z akceptacją oświadczeń zawartych w załączonym do niniejszego zapytania ofertowego załączniku nr 1 – formularz ofertowy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny (z wagą punktową 100) – wartość liczona wg wzoru: C = (Cmin / Cbad) x 100 pkt, gdzie: C – wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena netto wśród ważnych ofert
Cbad – cena netto badanej oferty
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W przypadku ceny w walucie obcej będzie ona przeliczona na złote wg kursu średniego NBP z dnia wpływu oferty.

Do oceny porównawczej ofert będzie brana pod uwagę ilość punktów uzyskanych za wyżej wymienione kryterium. Spółka informuje, że w przypadku rozstrzygania pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Nie będą rozpatrywane oferty:

a) niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

b) częściowe, wariantowe,

c) złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

d) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

e) złożone po terminie przyjmowania ofert.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

KLAR GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

ul. Fabryczna 4; 62-010 Pobiedziska
WELKOPOLSKIE, Pobiedziska

Numer telefonu

+48 61 817 70 17 (wew. 11)

Fax

+48 61 817 70 81

NIP

7773229642

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnej usługi wytworzenia wysokojakościowych i zindywidualizowanych opakowań szklanych w KLAR GLASS Sp. z o. o.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1832/15

Przełącz ofertę
Informacja o projektach UE
Certyfikaty: HACCP, ISO 9001:2015, FSSC 22000
quality
Zwiń